Anunt pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren

Poza anunt

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Oras Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: teren apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -teren in suprafata de 4.282mp , identificat cu numar cadastral 23515, situat pe strada Cuza Voda nr.f.n., tarla 61, parcela 204/6/1 conform HCL nr.68/28.05.2021. 3. Informa?ii privind documenta?ia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini: 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institu?iei, camera 22, et.2 . 3.2. Denumirea ?i datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Buget-Finante, camera 22, et.II, tel.0244/280.816, int.21 din cadrul Primariei Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova. 3.3. Costul ?i conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 50 lei / exemplar, ce se achita la casieria primariei orasului Valenii de Munte. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 28.06.2021, ora 16.00 4. Informa?ii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 06.07.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Registratura et.I, judetul Prahova. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data ?i locul la care se va desfa?ura sedin?a publica de deschidere a ofertelor: 07.07.2021, ora 11.00, Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solu?ionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instan?ei: Sec?ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, str. Valeni nr.44, Ploiesti, telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro . 7. Data transmiterii anun?ului de licita?ie catre instan?ele abilitate, in vederea publicarii: 11.06.2021