Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Anunt licitatie publica vanzare terenuri

Poza anunt

Anunt pentru vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Valenii de Munte 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Oras Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str. Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email: primariavaleni.buget@gmail.com 2. Informatii generale privind obiectul vanzarii: terenuri apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: -teren str.Cismari nr.f.n., suprafata 811 mp, nr. cadastral :24189, conform H.C.L. nr.76/26.06.2020 -teren str.George Enescu nr.40, suprafata 591mp, nr.cadastral :24347, conform H.C.L.nr. 75/26.06.2020 -teren str.Mihai Bravu nr.20, suprafata 851mp, nr.cadastral :10655,conform H.C.L.nr.30/28.02.2020 3. Informatii privind documentatia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini: 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, camera 22, et.2 . 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Buget-Finante, camera 22, et.II, tel.0244/280.816, int.21 din cadrul Primariei Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 50 lei / exemplar, ce se achita la casieria primariei. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 07.08.2020, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 10.08.2020, ora 9.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Registratura et.I, judetul Prahova. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.08.2020, ora 10.00, Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Sala sedinte, etaj III, judetul Prahova. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, str. Valeni nr.44, Ploiesti, telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro . 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 17.06.2020. Data publicarii anuntului de licitatie este 20.07.2020.