ANUNT inchiriere spatiu platforma autogara

Poza anunt

ANUNT privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte 1. Informa?ii generale privind concedentul, īn special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cod fiscal: 2842870, Orasul Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr. 3A, telefon/fax: 0244/280816/0244280631, e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com 2. Informa?ii generale privind obiectul īnchirierii, īn special descrierea ?i identificarea bunului care urmeaz? s? fie īnchiriat: Spatiu cu destinatia de spatiu comercial in suprafata construita de 20 m.p., precum si a terenului pe care se afla amplasat acesta, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in B-dul N.Iorga, nr.43 (platforma autogara), conform H.C.L. nr.2/09.01.2020 ?i temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 3. Informa?ii privind documenta?ia de atribuire: se reg?sesc īn caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalit??ile prin care persoanele interesate pot intra īn posesia unui exemplar al documenta?iei de atribuire: la cerere de la sediul institu?iei, Compartimentul Achizitii publice 3.2. Denumirea ?i adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate ob?ine un exemplar din documenta?ia de atribuire: Se poate ob?ine de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Prim?riei orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr.3A. 3.3. Costul ?i condi?iile de plat? pentru ob?inerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei / exemplar, se achit? cash la casieria Prim?riei orasului Valenii de Munte. 3.4. Dat? limit? privind solicitarea clarific?rilor: 07.02.2020, ora 13:00 4. Informa?ii privind ofertele: 4.1. Data limit? de depunere a ofertelor: 12.02.2020, ora 16:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Prim?ria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, Birou Registratura, strada Berevoiesti,nr.3A 4.3. Num?rul de exemplare īn care trebuie depus? fiecare ofert?: se depun īntr-un singur exemplar , īn dou? plicuri sigilate – unul exterior ?i unul interior 5. Data ?i locul la care se va desf??ura sedin?a public? de deschidere a ofertelor: 13.02.2020, ora 11.00, Prim?ria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr.3A 6. Denumirea, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale instan?ei competente īn solu?ionarea litigiilor ap?rute ?i termenele pentru sesizarea instan?ei: Sec?ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Mun.Ploiesti, Strada Valeni nr.44, tel: 0244/544781, fax: 0244/529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 7. Data transmiterii anun?ului de licita?ie c?tre institu?iile abilitate, īn vederea public?rii: 15.01.2020