Anunt inchiriere prin licitatie imobil

Poza anunt

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cod fiscal: 2842870, Orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, strada Berevoiesti, nr. 3A, telefon/fax: 0244/280816/0244280631, e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaz? sa fie închiriat: Spatiu cu destinatie de cabinet medical in suprafata de 64,35 m.p., compus din trei camere, hol si grup sanitar- folosinta exclusiva, inclusiv spatiu de utilitate comuna (acces in imobil si folosire teren in cota indiviza ), parte din cladirea in suprafata totala de 772 mp, situat in orasul Valenii de Munte, str. Berevoiesti, nr.8, ce apa?ine domeniului public al orasului Valenii de Munte, Judetul Prahova conform H.C.L. nr. 220/17.12.2019 ?i temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 3. Informa?ii privind documenta?ia de atribuire: se reg?sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalit??ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documenta?iei de atribuire: la cerere de la sediul institu?iei, Compartimentul Achizitii publice 3.2. Denumirea ?i adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate ob?ine un exemplar din documenta?ia de atribuire: Se poate ob?ine de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Prim?riei orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr.3A. 3.3. Costul ?i condi?iile de plat? pentru ob?inerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei / exemplar, se achit? cash la casieria Prim?riei orasului Valenii de Munte. 3.4. Dat? limit? privind solicitarea clarific?rilor: 23.01.2020, ora 16:00 4. Informa?ii privind ofertele: 4.1. Data limit? de depunere a ofertelor: 29.01.2020 ora 16:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Prim?ria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, Birou Registratura, strada Berevoiesti,nr.3A 4.3. Num?rul de exemplare în care trebuie depus? fiecare ofert?: se depun într-un singur exemplar , în dou? plicuri sigilate – unul exterior ?i unul interior 5. Data ?i locul la care se va desf??ura sedin?a public? de deschidere a ofertelor: 30.01.2020, ora 11.00, Prim?ria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr.3A 6. Denumirea, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale instan?ei competente în solu?ionarea litigiilor ap?rute ?i termenele pentru sesizarea instan?ei: Sec?ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Mun.Ploiesti, Strada Valeni nr.44, tel: 0244/544781, fax: 0244/529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.01.2020