Anunt vanzare terenuri

Poza anunt

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Oras Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com 2. Informatii generale privind obiectul vanzarii: terenuri apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: -teren strada Donici nr.f.n., supraf. 789 mp, nr. cadastral :25024, cf. H.C.L. nr.41/31.03.2021 -teren strada Donici nr.f.n., supraf. 788 mp, nr. cadastral :25023, cf. H.C.L. nr.42/31.03.2021 -teren Fundatura Al. Vlahuta nr.f.n., supraf. 670 mp, nr. cadastral :25041, cf. H.C.L. nr.43/31.03.2021 -teren Fundatura Al. Vlahuta nr.f.n., supraf. 582 mp, nr. cadastral :25042, cf. H.C.L. nr.44/31.03.2021 -teren Fundatura Al. Vlahuta nr.f.n., supraf. 585 mp, nr. cadastral :25045, cf. H.C.L. nr.45/31.03.2021 -teren Fundatura Al. Vlahuta nr.f.n., supraf. 585 mp, nr. cadastral :25051, cf. H.C.L. nr.46/31.03.2021 -teren Strada Primaverii nr.8, supraf. 286 mp, nr. cadastral :25015, cf. H.C.L. nr.47/31.03.2021 -teren Strada Zorelelor nr.f.n., supraf. 878 mp, nr. cadastral :25992, cf. H.C.L. nr.48/31.03.2021 3. Informatii privind documentatia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini: 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea ?i datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Buget-Finante, camera 22, tel.0244/280.816, int.21 din cadrul Primariei Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova. 3.3. Costul ?i conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 50 lei / exemplar, ce se achita la casieria primariei. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 03.05.2021, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 13.05.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Registratura et.I, judetul Prahova. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 13.05.2021, ora 11.00, Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, str. Valeni nr.44, Ploiesti, telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro . 7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 20.04.2021 Data publicarii anuntului de licitatie este 22.04.2021.